Welkom

 

Ledenvergadering:

——————————————————————————————-

Plaats: Clubgebouw   Datum:29-03-2018    Tijd: 20.00 uur

——————————————————————————————–

 1. Opening door de voorzitter/goedkeuren agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 23-03-2018
 4. Mededelingen rond financieel jaarverslag 2018/2019
 5. Jaarverslag 2018/2019
 6. Mededeling omtrent de kascontrolecommissie: John Smit en Janneke van Kralingen(reserve Hans van Vliet)
 7. Benoeming nieuw en reserve leden kascontrolecommissie
 8. Contributie 2019/2020
 9. Pauze
 10. Bestuurswisseling: Aftredend en herkiesbaar       : – Peter Aanhane. Tegen kandidaten kunnen zich voor de vergadering melden bij de secretaris.
 11. KNSB Lidmaatschap / goedkeuren nieuwe statuten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 


Beste mensen,

20-01-2019

ledenkaartjes liggen klaar en worden deze week bezorgd. Nu maar hopen dat de vorst zal doorzetten!

helaas alweer sneeuw, wel een mooi plaatje.

Wel een vriendelijk verzoek aan de jeugd om de baan met rust te laten!

onderstaande foto laat zien dat dat niet voor iedereen meevalt helaas!