Welkom

Uitnodiging Ledenvergadering 31 maart 2017 (20:00)

Beste leden van IJsclub Nooitgedacht te Valkenburg ZH

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2017. Tijdens deze vergadering zal er ook gesproken worden, nu het clubgebouw realiteit geworden is, over de toekomst visie van de vereniging en het aankomende 125-jarig bestaan van de vereniging.

 

Na afloop zullen we een tombola organiseren.

De ALV zal plaatsvinden in het clubgebouw.

 

20.00 u. Inloop met koffie en thee

20.15 u. Opening vergadering

 1.   Opening door de voorzitter / goedkeuren agenda
 2.   Mededelingen
 3.   Notulen Ledenvergadering 18 maart 2016

4 .  Financieel jaarverslag 2016/2017

 1.   Verslag kascontrolecommissie Janneke van Kralingen en Maart Guijt
 2.   Benoeming nieuw en reserve kascommissieleden
 3.   Begroting 2017/2018
 4.   Pauze
 5.   Bestuurswisseling

    Aftredend en herkiesbaar : Jaap ’t Hart

                            Hendrik de Vries

      Tegen kandidaten kunnen zich voor de vergadering melden bij de secretaris

 1. Nieuw clubgebouw.
 2. 125 jarig bestaan IJsclub Nooitgedacht
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van IJsclub Nooitgedacht te Valkenburg

Anne de Vries

Secretaris

E: secretariaat@ijsclub-nooitgedacht.nl